GENEL SAÄžLIK SÄ°GORTASI PRÄ°M BORCU FIRSATI

 

 

GENEL SAÄžLIK SÄ°GORTASI PRÄ°M BORCU OLANLAR

FIRSATI KAÇIRMAYIN!

 

BildiÄŸiniz üzere 6552 sayılı Kanunla GSS prim borçları için yapılandırma ve af fırsatı çıkmış olup, ayrıca kanunun ilk halindeki yer alan baÅŸvuru ve ödeme süreleri Bakanlar Kurulu kararı ile gelir testi için 30 Eylül 2015, borçların yapılandırılması ise 02 Kasım 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Genel sağlık sigortası prim borcu olan ve İlgili Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan özellikle;

 

  • Yükseköğrenimine devam edenlerden 25 yaşını, lise öğrenimine devam edenlerden 20 yaşını, öğrenim hayatı devam etmeyenlerden 18 yaşını dolduran erkek çocukları,
  • Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını doldurduÄŸu halde emekli olmak için yaÅŸ bekleyenler,
  • Kısmi süreli olarak çalışıp adına 30 günden az prim yatırılan sigortalılar
  • Geçimini çocuklarından saÄŸladığı tespit edilen anne ve baba
  • Ä°ÅŸten ayrılmış ya da 01.01.2012 tarihinden bu yana kısmen de olsa sosyal güvenceden yararlanmayan kimseler

 

gibi sosyal güvencesi olmayanlar ile bakmakla yükümlü konumunda olmayan ve gelir testine gitmeyen vatandaÅŸlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli husus, 30 Eylül günü mesai bitimine kadar bulundukları ilçedeki Sosyal YardımlaÅŸma ve Dayanışma Vakıflarınagelir testi için müracaat etmeleridir.

 

Bu durumdaki vatandaÅŸlarımızın genel saÄŸlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil baÅŸlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre borçları silinebilecek ya da daha düşük bir orandan prim ödeyebileceklerdir. Gelir testi sonucunda;

 

1 - Aynı adreste ikamet eden ailede kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin 1/3’ ün altında ise ailenin tüm fertlerin sağlık giderleri Devletimiz tarafından karşılanacaktır.

 

2 – Kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret arasında ise 50,94 – TL aylık prim ödeyerek,

 

3 – Kişi başına düşen gelir asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise 152,82 – TL prim ödenerek,

4 – Kişi başı gelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla ise 305,64 – TL aylık GSS primi ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanılmaktadır.

 

GSS primleri asgari ücret üzerinden günlük kazanç miktarına göre tahakkuk etmektedir.  

 

Tahakkuk eden borcun tamamını ilk taksit son ödeme süresi olan 30 Kasım’a kadar peÅŸin olarak Ã¶deyenlerden;  sadece borç anaparası alınacak olup, bir defada ödeme imkânı olmayanlar için borç tutarları yeniden hesaplanarak istekleri halinde 6, 9, 12 veya 18 taksit olmak üzere ikiÅŸer aylık dönemler halinde 36 ay süre ile taksitlendirilecektir.

 

Ayrıca vatandaÅŸlarımız, borcunu yapılandırarak ilk taksiti ödemeleri ve cari aylara iliÅŸkin olarak da 60 günden fazla prim ve prime iliÅŸkin borçlarının bulunmaması halinde saÄŸlık hizmetlerinden hemen yararlanmaya baÅŸlayacaklardır.

 

Yapılandırmaya baÅŸvuracak vatandaÅŸlarımızın maÄŸduriyete uÄŸramamaları ve yoÄŸunluk nedeniyle zaman kaybı yaÅŸamamaları için baÅŸvurularını son günleri beklemeden yapmaları gerekmekte olup zorunlu Genel Genel SaÄŸlık Sigortasına iliÅŸkin tescil ve borç durumlarını, kurumumuza gelmeden de, e-Devlet Kapısı Ã¼zerinden görebilmektedirler.

 

               GSS borcu olan ve bu nedenle saÄŸlık hakkından faydalanamayan vatandaÅŸlarımızın, borçlarını yapılandırarak hem daha az bir miktar ödemelerini hem de taksitler halinde ödemelerini saÄŸlayan bu büyük fırsatı kaçırmamaları konusunda uyarıyoruz.

               Bu nedenle, gelir testine baÅŸvurmayanların en geç 30 Eylül günü mesai bitimine kadar Sosyal YardımlaÅŸma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri ve 2 Kasım günü mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırmak için Sosyal Güvenlik Merkezlerimize ÅŸahsen veya posta yoluyla baÅŸvurmaları önemle duyurulur.